Code of Conduct

1. INTRODUCCIÓ

1.1 PERFIL DE L’EMPRESA

MSC Terminal València és la Terminal dedicada a la manipulació de contenidors de Mediterranean Shipping Company (MSC), segona naviliera en el rànquing mundial. La seva ubicació estratègica (a 350 Km de Madrid) i la seva dotació en infraestructures, en fan una de les principals plataformes de la naviliera al món i la més important al Mediterrani Occidental. La Terminal és, d’una banda, una plataforma logística ideal per a la distribució dels trànsits de transbord entre els 5 continents, amb èmfasi en els trànsits per a l’Àfrica, Sud-amèrica i EUA, i d’altra banda per rebre i embarcar els contenidors d’importació i exportació. MSCTV opera regularment els mega vaixells que cobreixen les rutes entre Extrem Orient, el Mediterrani i el Nord d’Europa, ajustant-se a les estrictes exigències de temps i eficiència que requereix la Naviliera. La companyia va començar a operar al Port de València l’octubre de 2006 com a part del grup Terminal Investment Limited (TIL), amb seu operativa a Bergen Op Zoom, Països Baixos. Les últimes dades de TIL contemplen una cartera de 29 terminals a nivell mundial, ubicades a 18 països als 5 continents, amb un volum al voltant de 20 milions de TEUS manipulats anualment. Actualment el grup està involucrat en el desenvolupament de nous projectes en diversos punts geogràfics. A partir de l’any 2000, MSC va apostar decididament pel port de València per concentrar de manera significativa els seus trànsits. La irrupció dels contenidors de transbord ha sigut clau per a mantindre la connectivitat del recinte valencià i ha contribuït decisivament al creixement i posterior estabilització de l’activitat en els últims anys.
LA MISSIÓ de MSCTV és oferir un servei impecable en el Port de València a la naviliera MSC i a les altres navilieres que operen en els serveis regulars de MSC. Per dur-la a terme es necessita:
• actuar com una Terminal flexible
• capacitat per reaccionar de forma àgil davant canvis en les prioritats operatives
• mantenir una productivitat alta
• reduir l’estada dels vaixells el màxim possible

Per a això MSCTV disposa de maquinària i instal·lacions modernes, i procediments establerts sota el paraigua d’un estricte pla de qualitat i un sistema de gestió orientat a l’excel·lència en l’operativa, que estan subjectes a una revisió constant.

1.2 OBJECTIU

L’objectiu de MSCTV és, dins del marc de la llei i normatives aplicables, assolir els més alts estàndards ètics dins de l’organització.
El Codi de conducta de MSCTV estableix els principis per als empleats i directius a l’hora de treballar d’una manera legal i ètica, incloent el tracte amb els proveïdors, clients, serveis externs, altres terminals i entre els propis empleats. El frau, falsificació o qualsevol altra pràctica il·legal estan estrictament prohibits. El Codi de Conducta és complementari i ha de ser llegit conjuntament amb el contracte individual de cada empleat, el Manual de Benvinguda de MSC Terminal València i altres polítiques i procediments que puguin ser adoptats per assistir en la implementació dels principis del Codi de Conducta.
La companyia pot modificar el Codi en qualsevol moment per reflectir els canvis en les lleis i regulacions aplicables. No obstant això, és responsabilitat dels empleats i directors, mantenir-se ells mateixos informats i al corrent de qualsevol actualització.
El Consell de Direcció designa el Responsable de Recursos Humans com Chief Compliance Officer (CCO). El CCO ha de tenir accés directe al Consell de Direcció de la Companyia i realitzar informes periòdics de les seves activitats. A més és responsable d’ implementar i supervisar el Codi de Conducta i lliurar-lo al Consell de Direcció per a l’ aprovació d’ aquestes polítiques i modificacions del codi de conducta. El CCO reportarà al Consell de Direcció qualsevol violació de les lleis que s’ apliquen o del Codi per qualsevol empleat o director i suggerirà al Consell de Direcció solucions immediates. El CCO no podrà establir accions correctives sense el consentiment previ del Consell de Direcció.

1.3 ADHESIÓ AL CODI

Tots els directors i empleats s’han d’adherir a tots els aspectes del Codi de Conducta i polítiques de MSCTV.
Qualsevol decisió d’ adhesió o compliment amb els principis del Codi pot donar lloc a accions disciplinàries fins a inclusivament la finalització del contracte, però també a accions civils o penals. Qualsevol violació de la llei ha de ser immediatament reportada al CCO (o al Consell de Direcció per a qüestions que involucrin el CCO a través del Director de Terminal).
Tots els empleats i directors reconeixen que qualsevol violació del Codi pot no només constituir una violació de les seves obligacions contractuals, sinó a més una violació de la llei.

2. REGLA FONAMENTAL


La finalitat del Codi de Conducta no és cobrir totes les circumstàncies o anticipar cada situació que pugui ocórrer, sinó establir, dins d’un context ètic, els principis bàsics i polítiques del Codi de MSCTV. Quan succeeixin situacions no contemplades específicament en aquest Codi un ha de mantenir els estàndards ètics més alts observats en la indústria. Situacions que no estiguin cobertes han de ser reportades al CCO.
Per determinar si hi ha una situació no ètica, les preguntes següents ofereixen un bon punt de partida:
a. És aquesta acció legal i compleix amb els procediments, polítiques i cultura corporativa de MSCTV?
b. Es perjudicaria MSCTV o a mi si aquesta acció fos coneguda?
c. T’agradaria que les teves accions fossin publicades a la portada d’un diari?
d. Voldria que algú actués de la mateixa manera contigo?

Si la resposta a qualsevol d’ aquestes preguntes és no, es considera que l’ acció no compleix amb el Codi de Conducta i si és rellevant haurà de ser reportada al CCO.

3. NORMES DE COMUNICACIÓ


3.1 GENERAL


Tots els empleats i Directors tenen l’obligació de reflectir en tot moment el compromís de MSCTV a un apropiat comportament ètic. Totes les comunicacions han de ser correctes, precises i conservar la reputació i els interessos de la companyia. Una fallada en la protecció de la informació pot causar dany a MSCTV o al seu negoci.
Tots els empleats i directors han de protegir qualsevol informació confidencial de MSCTV, dels seus socis i clients. Cap empleat o director de MSCTV pot publicar o extreure qualsevol informació confidencial o sensible, excepte quan sigui sol·licitat per llei o autoritzat per la Direcció de MSCTV. Informació confidencial o sensible inclou, però no està limitat a, informació sobre empleats, clients, informació relativa al treball que realitza cada empleat o directors, contractes, plans del negoci, projectes, preus o qualsevol altra informació financera.

3.2 REGISTRES

La precisió i el manteniment de les dades del negoci i financers de MSCTV són crucials i han de ser protegits. Això inclou no només els informes financers sinó qualsevol altre registre com per exemple informes de qualitat, controls de presència, relació de despeses i sol·licituds com poden ser de beneficis i Curriculum. MSCTV compleix amb totes les lleis i regulacions aplicables relacionades amb la preservació de documents.
Per donar-hi compliment, els empleats han de:
• Registrar i classificar sempre les transaccions en el període comptable apropiat i en el compte i departament corresponent.
• Mai distorsionar la naturalesa veritable de qualsevol transacció.
• Mai falsificar cap document.
• Mai permetre a una altra persona violar la llei, específicament quan es tracta d’evasió fiscal, o blanquejament de capitals.
• Sempre justificar estimacions i meritacions amb la documentació apropiada.

4. NO DISCRIMINACIÓ


MSCTV és una companyia que ofereix les mateixes oportunitats a tots els empleats. Les llengües oficials de treball són l’ espanyol i l’ anglès. La diversitat dels empleats i directius de MSCTV és un dels seus grans recursos i MSCTV està compromesa amb afavorir un ambient de treball lliure de discriminació i assetjament. MSCTV està fermament compromesa a oferir oportunitats equitatives en tots els aspectes i no tolerarà discriminació, assetjament o desestibració de cap tipus, incloent color, religió, gènere, origen, edat, discapacitat, creences polítiques, estat civil, orientació sexual o responsabilitats familiars.
Qualsevol empleat o directiu que tingui informació sobre una potencial violació en aquest sentit l’ haurà de reportar immediatament al CCO.

5. ASSETJAMENT SEXUAL I ALTRES CONDUCTES ABUSIVES


MSCTV dóna suport a la dignitat fonamental de tots els empleats i directors. MSCTV no tolerarà cap comportament sexual, coercitiu, amenaça o explotació (incloent-hi gestos, llenguatge o contacte físic).

6. PROTECCIÓ DE DADES I PRIVACITAT


Tots els empleats i directors de MSCTV respectaran la privacitat dels seus companys, clients, proveïdors i serveis externs. Hauran d’ actuar en compliment amb les obligacions legals i contractuals. No es podrà recollir, usar, processar o mostrar cap informació si l’objectiu és il·legal, il·legal o no està autoritzat.

7. EXPLOTACIÓ INFANTIL


MSCTV advoca per la prohibició dels treballs forçats i qualsevol forma d’explotació o esclavitud. MSCTV s’oposa a l’explotació infantil i compleix amb les lleis i regulacions aplicables. MSCTV actua de forma consistent amb La Convenció d’Edat Mínima (ILO Convention 138).

8. ASSOCIACIÓ


MSCTV reconeix el dret a la llibertat d’associació i respecta el dret dels treballadors a elegir afiliar-se o no a sindicats o a altres organitzacions o associacions de treballadors en compliment amb les regulacions nacionals i internacionals.

9. SEGURETAT, SALUT I MEDI AMBIENT


MSCTV s’esforça per proporcionar a cadascun dels seus empleats un entorn de treball segur i saludable, en línia amb la regulació rellevant en aquesta àrea.
MSCTV té un ferm compromís de proporcionar un lloc de treball segur i saludable tant per als seus empleats com per a les persones que visiten les seves instal·lacions. Aquests compromisos només es poden dur a terme amb la sensibilització i cooperació de tots els empleats, els quals tenen la responsabilitat de seguir els procediments operatius de manera segura, vetllar per la seva salut i la dels seus companys, mantenir i utilitzar sistemes del control de la pol·lució viables, i seguir els procediments de seguretat i salut apropiats per al tractament de productes de rebuig i contaminants.
És política de MSCTV complir tant amb la lletra com amb l’esperit de totes les normes aplicables en seguretat i medi ambient, i desenvolupar una actitud de cooperació amb relació a inspeccions i oficials de les agències rellevants. Els empleats han de reportar als seus responsables qualsevol condició en el seu entorn que percebin com a insegura, malsana o perillosa.
Està prohibit l’ús de substàncies tòxiques, addictives o il·legals en el treball i en les instal·lacions de MSCTV. L’ús d’aquestes substàncies fora del treball també pot ser susceptible d’accions correctives per part de l’empresa si el seu ús comporta una minva de l’acompliment del treball, afecta la reputació de MSCTV o posa en perill la salut o seguretat d’altres persones.

10. SUBORN I CORRUPCIÓ


La nostra matriu TIL està compromesa a dur a terme el seu negoci d’una manera ètica i honesta i compleix amb totes les lleis i regulacions anti suborn i anticorrupció en les seves operacions a tot el món.
MSCTV prohibeix qualsevol forma de suborn o corrupció, per a benefici o rebut de qualsevol tercera part, pública o privada. Cap director o empleat haurà, directament o indirectament, prometre, autoritzar, oferir o pagar qualsevol cosa de valor (incloent-hi regals, viatges, hospitalitat, donacions caritatives i ocupació) a qualsevol funcionari del govern o a qualsevol altra part, amb l’objectiu d’obtenir o retenir negocis o obtenir qualsevol altre avantatge de manera indeguda. Pagaments indeguts no es poden realitzar ni directament ni indirectament. Els empleats o directors no han de realitzar, autoritzar o facilitar un pagament si creuen probable que es produeixi un suborn.
Per funcionaris del govern s’ entén:
• persones empleades o en representació d’un agent de qualsevol organisme o entitat dels governs nacionals, estatals o municipals de qualsevol país.
• persones empleades o en representació d’un agent de qualsevol partit polític o organització de campanya política.
• candidats polítics.
• persones empleades o en representació d’un agent de qualsevol organització internacional pública (com el Banc Mundial o les Nacions Unides).
• Els empleats de qualsevol empresa comercial propietat del govern o controlats pel govern i
• Membres de la família de qualsevol de les persones identificades a dalt.

Un element de valor ha de ser entès en termes generals i pot incloure, per exemple, diners en efectiu, regals, regals a familiars, targetes regal, viatges, menjars, allotjament, entreteniment, préstecs, condonació d’ un deute, favors personals, contribucions polítiques i caritatives, oportunitats de negoci, ocupació i atenció mèdica.
MSCTV prohibeix pagaments de facilitació fins i tot mínims a funcionaris del govern per assegurar la realització de funcions administratives rutinàries. Partint de la base que els pagaments de facilitació són sovint il·legals al país on es duu a terme, la política de MSCTV consisteix a evitar aquests pagaments excepte quan la salut i la seguretat d’un empleat estan en joc. Qualsevol pagament de facilitació ha de ser primer aprovat pel CCO, excepte si la salut o la seguretat d’ un empleat està en risc, cas en el qual el pagament de facilitació s’ ha de notificar al CCO tan aviat com sigui possible després que el pagament s’ hagi efectuat.
El compromís de MSCTV amb les lleis d’anticorrupció s’estén a les activitats dels seus agents, representants i socis de negocis. Directors i empleats han d’ evitar qualsevol situació que involucri un tercer i que pogués conduir a una violació de les lleis d’ anticorrupció aplicables. MSCTV durà a terme mesures anticorrupció amb la deguda diligència i buscarà garanties del compliment de les lleis aplicables contra la corrupció. Es requerirà aprovació prèvia per part del CCO quan s’ utilitzi qualsevol agent per interaccionar amb un oficial de govern en nom de MSCTV.
MSCTV ha de mantenir un registre de tots els pagaments i compensacions que es duguin a terme en temps i forma correcta. Està prohibit qualsevol registre fals, enganyós, incomplet, inexacte o artificial en els llibres i registres. No poden ser utilitzats els fons personals per dur a terme el que prohibeixi les polítiques de MSCTV.

11. REGALS I HOSPITALITAT PER ALS FUNCIONARIS DEL GOVERN, ELS CANDIDATS I ELS PARTITS POLÍTICS


En alguns llocs pot ser costum donar regals a funcionaris del govern o socis amb qui MSCTV opera. Els empleats o directors poden donar un petit regal si: (1) no és efectiu o equivalent d’efectiu; (2) no s’ofereix a canvi o com a recompensa per qualsevol acció o falta d’acció; (3) està permès per les lleis locals i les polítiques del destinatari;
(4) els costums locals ho permeten; i (5) es presenta amb completa transparència i es registra degudament. Els empleats i directors han d’ obtenir permís per escrit abans d’ oferir un regal el valor del qual sigui més de 100 euros. Requerirà també autorització prèvia per escrit del CCO els regals a funcionaris del govern. MSCTV permetrà de manera excepcional regals de petit valor a funcionaris del govern, i l’aprovació serà donada només si el valor global de la despesa no indica que està destinat a influenciar indegudament un funcionari. MSCTV podrà pagar les despeses de viatge i manutenció d’un funcionari o d’un soci quan aquestes despeses estan relacionades amb la promoció de productes o serveis de MSCTV o la signatura d’un contracte. Les despeses de viatges i manutenció han de ser d’ un valor raonable en línia amb els nivells locals. El personal de MSCTV haurà d’estar present en qualsevol recepció empresarial. Els viatges no inclouen viatges a destinacions no comercials.
MSCTV no pagarà les despeses de viatge de familiars o amics. Es requereix aprovació per escrit per a totes les despeses de viatges i manutenció de funcionaris.
Qualsevol regal i hospitalitat (restaurants i hotels) proporcionat per MSCTV als funcionaris del govern i socis ha de ser registrat adequadament, incloent-hi una descripció del regal, identificació del destinatari i evidència de la deguda autorització.

12. DONACIONS


Els directors i empleats no poden fer donacions polítiques o de beneficència (incloent-hi patrocinis), ja sigui en el seu propi nom o en nom de MSCTV, per obtenir o retenir negocis o qualsevol altre avantatge inapropiat. Qualsevol contribució o patrocini polític o caritatiu s’ ha de realitzar sota el paraigua de la llei local, així com fer-se de bona fe i estar autoritzat sota els termes d’ aquest Codi.
Els directors i empleats han d’obtenir l’aprovació prèvia per escrit del CCO abans de dur a terme aquest tipus de contribució en nom de MSCTV. Si hi ha una connexió coneguda entre un funcionari del govern i l’ organització a la qual es pretén fer una contribució, aquesta s’ ha d’ identificar. Per a totes les donacions caritatives, MSCTV requireix els següents passos:
En primer lloc, el beneficiari d’una donació ha de presentar una carta de petició al CCO de MSCTV, explicant el motiu de la sol·licitud i l’ús proposat de la donació. Aquesta carta ha de ser signada per un representant legal del beneficiari amb un annex que mostri prova oficial de l’ esmentada representació. La carta de sol·licitud ha d’especificar el compte del banc beneficiari per a donacions monetàries.
El CCO de MSCTV examinarà la sol·licitud per determinar si compleix amb les lleis aplicables i amb les polítiques de MSCTV. El CCO de MSCTV presentarà totes les sol·licituds apropiades al Consell de Direcció juntament amb un Memoràndum destacant per què aquesta donació casa amb els objectius caritatius de la companyia i confirmant que la donació compleix amb les lleis aplicables i les polítiques de MSCTV.
Després d’examinar els documents esmentats a dalt, el Consell de Direcció passarà una resolució declarant si s’aprova o no la sol·licitud de donació. En el cas que la donació sigui aprovada, es requerirà d’ un legítim representant de l’ empresa beneficiària, una declaració signada de la recepció dels fons.

13. ELS CONFLICTES D’INTERÈS


Existeix un conflicte d’ interessos quan un empleat o director, que realitza negocis per a o en nom de MSCTV, té interessos privats que poden interferir amb els interessos de MSCTV, de tal manera que creï un risc que les seves decisions estiguin indegudament influenciades o alterin l’ acompliment de les seves funcions en nom de MSCTV o danyin la reputació de l’ empresa. Per exemple, un conflicte d’interessos es presenta quan un empleat participa en una transacció de negocis amb un tercer en la qual l’empleat o familiar proper té un interès financer o personal (per exemple, com a duel, accionista, membre de la Junta, oficial, empleat o Consultor). Quan pugui donar-se aquest conflicte d’ interessos, fins i tot si és només en aparença, l’ empleat ho ha de notificar al seu responsable immediat per determinar si l’ empleat no ha de participar en aquestes activitats, preservant per tant els interessos de l’ empresa.

14. REGALS, HOSPITALITAT I ALTRES BENEFICIS REBUTS DE TERCERS


Els empleats no han d’ acceptar regals, viatges, àpats o altres beneficis de tercers que puguin afectar la seva objectivitat i el seu judici professional. S’ entén com a valor orientatiu, un regal màxim de 100 euros. Aquells regals, hospitalitat o altres beneficis que el receptor consideri un suborn han de ser rebutjats i reportats al CCO. Està prohibit rebre regals luxosos o cars o hospitalitat. MSCTV només permet als empleats acceptar regals ocasionals de modest valor, i informar de cadascun d’ells al CCO. Si el CCO determina que el benefici rebut crea un risc significatiu que pogués afectar l’ objectivitat i el judici professional de l’ empleat, aquest benefici ha de ser transferit al Departament de recursos humans per al seu ús compartit o distribució.

15. EL BLANQUEIG DE DINERS


El blanqueig de diners és l’acte de disfressar l’origen dels guanys d’un delicte. Les autoritats policials prenen el blanqueig de diners molt en serio perquè permet dur a terme altres delictes greus i està estretament vinculat al finançament del terrorisme. Els empleats tenen estrictament prohibit participar o facilitar qualsevol transacció el propòsit de la qual sigui ocultar l’ origen dels fons. Els empleats hauran de realitzar només activitats de negocis legítims i no acceptar ni manejar diners en efectiu o altres actius que puguin donar lloc a sospites que tenen com a origen una acció delictiva.

16. PRÀCTIQUES COMPETITIVES


La naturalesa global del negoci de MSCTV obliga l’empresa a competir en diferents mercats dels quals la majoria estan regulats per les lleis de competència (de vegades també denominades “antimonopoli”). Aquestes lleis regulen l’ equitat de la competència de les organitzacions en les relacions amb els competidors, clients i proveïdors. MSCTV té una estricta política de competir de manera justa i complint amb les lleis aplicables en qualsevol moment, independentment de la ubicació. Tot i que les lleis de competència són diferents, en MSCTV, els seus empleats i directors, no han de tenir sota cap circumstància incórrer en qualsevol de les pràctiques següents:
• Fixació de preus i lloguers
• Discriminar proveïdors o clients sense justificació objectiva
• Arribar a acords amb competidors per dividir el mercat en el qual operen mitjançant el repartiment de territoris o mercats, o limitant la producció o la disponibilitat del producte.
• Condicionar la venda d’un producte o servei a la venda d’un altre producte o servei no desitjat; y
• Condicionar la venda o compra de productes o serveis sota el requisit que el venedor o comprador no faci negoci amb competidors.

Cada empleat i director, ha de respectar els drets i el tracte just amb clients, socis, proveïdors, competidors i amb altres empleats de MSCTV. Cap empleat o director s’ ha d’ aprofitar de manera injusta de qualsevol persona o organització a través de la manipulació, ocultació, abús d’ informació privilegiada o malversada, distorsió de fets materials o qualsevol altra pràctica de tracte injust de manera intencionada. Atès que les lleis de competència no són idèntiques a tots els països, és important que cada empleat consulti el CCO quan tingui dubtes respecte a si una conducta pogués infringir les lleis de competència.

17. COM REPORTAR INCOMPLIMENTS, PREOCUPACIONS I QUEIXES


17.1 ACTIVITATS INADEQUADES


S’entén per activitat inadequada qualsevol activitat que es duu a terme en l’acompliment d’un treball oficial de MSCTV, estigui o no aquesta acció dins del rang de treball de l’empleat o director, i que pot afectar negativament MSCTV i/o que infringeixi la regulació aplicable. Això pot incloure però no limitar-se a , la corrupció, malversació, suborn, robatori de la propietat de MSCTV, reclamacions fraudulentes, frau, coacció, prossecució maliciosa, ús indegut de la propietat de MSCTV, omissió intencionada de dur a terme una obligació, o conducta que impliqui una conducta inapropiada, o incompetent o violació del codi o qualsevol política i procediment de MSCTV. Es considera també inapropiat prendre represàlies contra aquells empleats que manifestin la seva preocupació, així com no reportar activitats indegudes d’ altres.

17.2 REVELACIÓ PROTEGIDA


Es pot revelar informació protegida sempre que es faci de bona fe per intentar evidenciar (1) una activitat inapropiada o (2) una condició que pot de manera significativa amenaçar la salut o la seguretat dels empleats o persones externes si aquesta revelació es fa amb el propòsit de remeiar-ho.

17.3 INFORMANT


La persona o entitat que revela informació protegida es coneix normalment com a informant. Els informants poden ser un empleat de MSCTV, els sol·licitants d’ocupació, els proveïdors, contractistes o el públic en general. El paper de l’informant és simplement reportar. No participen ni en la investigació ni en la recerca de fets ni determinen les accions correctives o de remei que es puguin activar.

17.4 DEFENSOR DE L’EMPLEAT


El Defensor de l’empleat és la persona designada per MSCTV amb responsabilitat de rebre informes sobre les denúncies de presumptes activitats inadequades. El CCO actua com a defensor de l’ empleat.

17.5 OBERTURA D’UNA RECLAMACIÓ


Poden sorgir dubtes o sospites que es duen a terme activitats inapropiades per part d’ empleats, directors, auditors externs i interns, agències de regulació, clients, venedors, proveïdors, o qualsevol altra part.
Tots els empleats i directors tenen l’ obligació d’ informar immediatament de qualsevol preocupació sobre la possible violació del codi o les lleis aplicables al CCO.
MSCTV anima que s’informi per escrit de qualsevol al·legació de presumptes activitats incorrectes per assegurar-se que hi ha una entesa clara de les preocupacions plantejades. Si un informe es realitza per via oral, el CCO prepararà una minuta de la discussió i es registrarà degudament. Terceres persones podran contactar amb el CCO de MSCTV per reportar qualsevol activitat indeguda on MSCTV estigués implicada.
Tots els informes haurien de ser objectius i no especulatius o concloents i contenir tanta informació específica com sigui possible per permetre la correcta avaluació de la naturalesa, magnitud i urgència de la preocupació i els procediments de recerca.
Es recomana que els informes es reportin al CCO, qui informarà el Consell de Direcció. Qualsevol informació facilitada amb relació a activitats inadequades constituirà informació protegida tal com es defineix per les lleis aplicables. Tant en la informació facilitada com la part que la reporta, gaudirà de tots els drets de protecció que contemplen les lleis aplicables. El CCO no divulgarà la identitat de l’ informador llevat que obtingui el permís de l’ informador per fer-ho, o quan la divulgació sigui requerida per la llei. MSCTV es pren molt en serio les possibles violacions i investigarà cada denúncia. Qualsevol violació de les lleis aplicables o política de MSCTV poden conduir a accions disciplinàries, accions judicials o terminació d’una relació contractual amb MSCTV.
Qualsevol violació confirmada serà registrada pel CCO i notificada al Consell de Direcció. El CCO serà responsable d’identificar la causa de la violació i recomanar mesures per garantir que aquesta violació no torni a ocórrer.