Avís legal

Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Dades identificatives:

La web de *MSC TERMINAL VALÈNCIA S.A.U. (*MSCTV d’ara en avant) té com a fi facilitar el coneixement de l’empresa, les activitats que realitza i els serveis que presta al públic en general. *MSCTV es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda en el seu web.

El titular d’aquest lloc web:

Raó social: *MSC TERMINAL VALÈNCIA S.A.U.

CIF:A-97.567.143

Domicili: Moll *MSC S/N 46024 València, Espanya

Correu electrònic de contacte: rgpd@msctv.es

Tel.: 96 332 58 00

Dades del Registre Mercantil:

*MSCTV no es responsabilitza de les conseqüències, danys o perjudicis que es deriven de l’accés al seu web, de l’ús que es faça de la informació que conté o de l’accés a altres matèries en Internet que es faça a través dels seus enllaços.

Propietat intel·lectual de la web

Copyright © 2020, MSC TERMINAL VALENCIA.

Els drets de propietat intel·lectual sobre la web, dissenye gràfic i codis són titularitat de *MSCTV.

Correspon a aquesta empresa l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’aquests en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Condicions per a la reproducció parcial

  • Que se cite expressament com a font d’informació.
  • Que es realitze amb ànim d’obtindre la informació continguda i no amb propòsit comercial ni per a ús diferent de l’individual o privat.
  • Que cap contingut inclòs en aquesta web siga modificat de cap forma.
  • Que cap element disponible en aquesta web siga utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta de continguts que l’acompanyen.
  • Que siga comunicat prèviament, per escrit i de manera fefaent, a *MSCTV i al seu torn, s’obtinga l’autorització certificada de l’empresa per a aquesta reproducció.
  • Que els elements reproduïts no vagen a ser cedits posteriorment a tercers o s’instal·len en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local.

Ús del programari

El programari que es trobe disponible per a la seua descàrrega des d’aquest lloc web es troba protegit per drets d’autor. Per a poder instal·lar o utilitzar qualsevol programari descarregat des d’aquest lloc, han d’acceptar-se prèviament els termes del Contracte de Llicència, si n’hi haguera, que acompanye o s’incloga en el programari.

Respecte a programari que no vinga acompanyat d’un Contracte de Llicència, *MSCTV concedeix a l’usuari una llicència d’ús personal i no transferible, d’acord amb els presents termes i condicions, sempre que mantinga intactes les indicacions de drets d’autor i altres símbols de propietat.

Es prohibeix expressament la còpia o reproducció del programari en qualsevol altre servidor o lloc a fi de la seua posterior reproducció o redistribució.

Responsabilitat amb els enllaços

La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina té només finalitat informativa. *MSCTV rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en aquestes pàgines web. Les eventuals referències que es realitzen en la web de *MSCTV a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, que siguen de titularitat de tercers no constitueix o implica suport, patrocini o recomanació per part de *MSCTV.

Responsabilitat sobre seguretat

*MSCTV no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es pogueren produir pel fet d’utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es pogueren derivar del mal funcionament del navegador, ja siga per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a *MSCTV.

Responsabilitat dels continguts de la web

*MSCTV rebutja la responsabilitat que es derive de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan vulga, a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.

*MSCTV rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per *MSCTV o no publicada amb el seu nom.

*MSCTV no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguen sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats en la seua pàgina web.

*MSCTV no es responsabilitza de l’ús que els menors facen de la web. *MSCTV no és responsable que els continguts de la web puguen ferir la sensibilitat dels menors. És responsabilitat dels pares assegurar-se del correcte ús d’una eina com a Internet i acompanyar als menors en les seues sessions.

Confidencialitat de les dades

*MSCTV es compromet a mantindre la confidencialitat de les dades dels nostres usuaris i visitants i a complir amb tots els requisits legals en vigor.

D’acord amb el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques (*RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, *MSCTV es compromet al compliment de l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, del seu deure de guardar-los i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia.

En conseqüència:

  • Les dades recollides mitjançant formularis, correus electrònics o altres vies seran destinats, única i exclusivament, a les finalitats indicades en el formulari que l’usuari emplene.
  • No cedirem a tercers ni vendrem o compartirem les dades dels usuaris.
  • No contactarem amb cap usuari llevat que siga estrictament necessari per al servei requerit.
  • Vosté té dret a obtindre la informació d’aquestes dades, rectificació, cancel·lació i oposició que li assisteixen, enviant-nos un e-mail.

Jurisdicció i lleis aplicables

La llei aplicable a les presents condicions serà la Llei Espanyola. Per a les controvèrsies que pogueren sorgir en ocasió de les presents condicions, les parts, amb renúncia del seu fur propi, se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals del domicili que s’indica en les DADES IDENTIFICATIVES.

Modificació de les condicions d’ús

Eventualment, aquestes Condicions d’Ús poden ser revisades amb la finalitat d’actualitzar els canvis en la legislació vigent, actualitzar els nostres procediments de recollida i ús de la informació, l’aparició de nous serveis o l’exclusió d’uns altres. Aquests canvis seran vigents a partir de la seua publicació en la web, per la qual cosa és important que revises regularment aquestes Condicions d’Ús amb la finalitat de romandre informat sobre els canvis haguts.