Codi de conducta

1. INTRODUCCIÓ


1.1 PERFIL DE L’EMPRESA


MSC Terminal València és la Terminal dedicada a la manipulació de contenidors de Mediterranean Shipping Company (MSC), segona naviliera en el rànquing mundial. La seua ubicació estratègica (a 350 Km de Madrid) i la seua dotació en infraestructures, fan d’ella una de les principals plataformes de la naviliera en el món i la més important en el Mediterrani Occidental. La Terminal és, d’una banda, una plataforma logística ideal per a la distribució dels trànsits de transbord entre els 5 continents, amb èmfasis en els trànsits per a Àfrica, Sud-amèrica i els EUA, i d’altra banda per a rebre i embarcar els contenidors d’importació i exportació. MSCTV opera regularment els mega vaixells que cobreixen les rutes entre Extrem Orient, el Mediterrani i el Nord d’Europa, ajustant-se a les estrictes exigències de temps i eficiència que requereix la Naviliera. La companyia va començar a operar en el Port de València a l’octubre de 2006 com a part del grup Terminal Investment Limited (TIL), amb seu operativa en Bergen Op Zoom, Països Baixos. Les últimes dades de TIL contemplen una cartera de 29 terminals a nivell mundial, situades en 18 països en els 5 continents, amb un volum entorn de 20 milions de TEUS manipulats anualment. Actualment el grup està involucrat en el desenvolupament de nous projectes en diversos punts geogràfics. A partir de l’any 2000, MSC va apostar decididament pel port de València per a concentrar de manera significativa els seus trànsits. La irrupció dels contenidors de transbord ha sigut clau per a mantindre la connectivitat del recinte valencià i ha contribuït decisivament al creixement i posterior estabilització de l’activitat en els últims anys.

LA MISSIÓ de MSCTV és oferir un servei impecable en el Port de València a la naviliera MSC i a les altres navilieres que operen en els serveis regulars de MSC. Per a dur-la a terme es necessita:

• actuar com una Terminal flexible
• capacitat per a reaccionar de manera àgil davant canvis en les prioritats operatives
• mantindre una productivitat alta
• reduir l’estada dels vaixells el màxim possible

Per a això MSCTV disposa de maquinària i instal·lacions modernes, i procediments establits sota el paraigua d’un estricte pla de qualitat i un sistema de gestió orientat a l’excel·lència en l’operativa, que estan subjectes a una revisió constant.

1.2 OBJECTIU


L’objectiu de MSCTV és, dins del marc de la llei i normatives aplicables, aconseguir els més alts estàndards ètics dins de l’organització;
El Codi de conducta de MSCTV estableix els principis per als empleats i directius a l’hora de treballar d’una manera legal i ètica, incloent el tracte amb els proveïdors, clients, serveis externs, altres terminals i entre els propis empleats. El frau, falsificació o qualsevol altra pràctica il·legal estan estrictament prohibits. El Codi de Conducta és complementari i ha de ser llegit conjuntament amb el contracte individual de cada empleat, el Manual de Bienvenida de MSC Terminal València i altres polítiques i procediments que puguen ser adoptats per a assistir en la implementació dels principis del Codi de Conducta.
La companyia pot modificar el Codi en qualsevol moment per a reflectir els canvis en la les lleis i regulacions aplicables. No obstant això, és responsabilitat dels empleats i directors, mantindre’s ells mateixos informats i al corrent de qualsevol actualització. El Consell de Direcció designa al Responsable de Recursos Humans com Chief Compliance Officer (CCO). El CCO ha de tindre accés directe al Consell de Direcció de la Companyia i realitzar informes periòdics de les seues activitats. A més és responsable d’implementar i supervisar el Codi de Conducta i entregar-lo al Consell de Direcció per a l’aprovació d’aquestes polítiques i modificacions del codi de conducta. El CCO reportarà al Consell de Direcció qualsevol violació de les lleis que s’apliquen o del Codi per qualsevol empleat o director i suggerirà al Consell de Direcció solucions immediates. El CCO no podrà establir accions correctives sense el consentiment previ del Consell de Direcció.

1.3 ADHESIÓ Al CODI


Tots els directors i empleats s’han d’adherir a tots els aspectes del Codi de Conducta i polítiques de MSCTV.
Qualsevol fallada d’adhesió o compliment amb els principis del Codi pot donar lloc a accions disciplinàries fins inclusivament la finalització del contracte, però també a accions civils o penals. Qualsevol violació de la llei ha de ser immediatament reportada al CCO (o al Consell de Direcció per a qüestions que involucren al CCO a través del Director de Terminal).
Tots els empleats i directors reconeixen que qualsevol violació del Codi pot no sols constituir una violació de les seues obligacions contractuals, sinó a més una violació de la llei.

2. REGLA FONAMENTAL


La finalitat del Codi de Conducta no és cobrir totes les circumstàncies o anticipar cada situació que puga ocórrer, sinó establir, dins d’un context ètic, els principis bàsics i polítiques del Codi de MSCTV. Quan succeïsquen situacions no contemplades específicament en aquest Codi un ha de mantindre els estàndards ètics més alts observats en la indústria. Situacions que no estiguen cobertes han de ser reportades al CCO.

Per a determinar si existeix una situació no ètica, les preguntes següents ofereixen un bon punt de partida:

a. És aquesta acció legal i compleix amb els procediments, polítiques i cultura corporativa de MSCTV
b. Es perjudicaria a MSCTV o a mi si aquesta acció fora coneguda?
c. T’agradaria que les teues accions foren publicades en la portada d’un periòdic?
d. Voldries que algú actuara de la mateixa manera amb tu?

Si la resposta a qualsevol d’aquestes preguntes és no, es considera que l’acció no compleix amb el Codi de Conducta i si és rellevant haurà de ser reportada al CCO.

3. NORMES DE COMUNICACIÓ


3.1 GENERAL


Tots els empleats i Directors tenen l’obligació de reflectir en tot moment el compromís de MSCTV a un apropiat comportament ètic. Totes les comunicacions han de ser correctes, precises i conservar la reputació i els interessos de la companyia. Una fallada en la protecció de la informació pot causar mal a MSCTV o al seu negoci.

Tots els empleats i directors han de protegir qualsevol informació confidencial de MSCTV, dels seus socis i clients. Cap empleat o director de MSCTV pot publicar o extraure qualsevol informació confidencial o sensible, excepte quan siga sol·licitat per llei o autoritzat per la Direcció de MSCTV. Informació confidencial o sensible inclou, però no està limitat a, informació sobre empleats, clients, informació relativa al treball que realitza cada empleat o directors, contractes, plans del negoci, projectes, preus o qualsevol altra informació financera.

3.2 REGISTRES


La precisió i el manteniment de les dades del negoci i financers de MSCTV són crucials i han de ser protegits. Això inclou no sols els informes financers sinó qualsevol altre registre com per exemple informes de qualitat, controls de presència, relació de despeses i sol·licituds com poden ser de beneficis i Currículum. MSCTV compleix amb totes les lleis i regulacions aplicables relacionades amb la preservació de documents.

Per a donar compliment a això, els empleats deuen:

• Registrar i classificar sempre les transaccions en el període comptable apropiat i en el compte i departament corresponent.
• Mai distorsionar la naturalesa vertadera de qualsevol transacció.
• Mai falsificar cap document.
• Mai permetre a una altra persona violar la llei, específicament quan es tracta d’evasió fiscal, o emblanquiment de capitals.
• Sempre justificar estimacions i meritacions amb la documentació apropiada.

4. NO DISCRIMINACIÓ


MSCTV és una companyia que ofereix les mateixes oportunitats a tots els empleats. Les llengües oficials de treball són l’espanyol i l’anglés. La diversitat dels empleats i directius de MSCTV és un dels seus grans recursos i MSCTV està compromesa amb afavorir un ambient de treball lliure de discriminació i assetjament. MSCTV està fermament compromesa a oferir oportunitats equitatives en tots els aspectes i no tolerarà discriminació, assetjament o assetjament psicològic de cap mena, incloent color, religió, gènere, origen, edat, discapacitat, creences polítiques, estat civil, orientació sexual o responsabilitats familiars.
Qualsevol empleat o directiu que tinga informació sobre una potencial violació en aquest sentit haurà de reportar-la immediatament al CCO.

5. ASSETJAMENT SEXUAL I ALTRES CONDUCTES ABUSIVES

MSCTV dona suport a la dignitat fonamental de tots els empleats i directors. MSCTV no tolerarà cap comportament sexual, coercitiu, amenaça o explotació (incloent gestos, llenguatge o contacte físic).

6. PROTECCIÓ DE DADES I PRIVACITAT


Tots els empleats i directors de MSCTV respectaran la privacitat dels seus companys, clients, proveïdors i serveis externs. Hauran d’actuar en compliment amb les obligacions legals i contractuals. No es podrà recollir, usar, processar o mostrar cap informació si l’objectiu és ilegitimo, il·legal o no està autoritzat.

7. EXPLOTACIÓ INFANTIL


MSCTV advoca per la prohibició dels treballs forçats i qualsevol forma d’explotació o esclavitud. MSCTV s’oposa a l’explotació infantil i compleix amb les lleis i regulacions aplicables. MSCTV actua de manera consistent amb La Convenció d’Edat Mínima (ILO Convention 138).

8. ASSOCIACIÓ


MSCTV reconeix el dret a la llibertat d’associació i respecta el dret dels treballadors a triar afiliar-se o no a sindicats o a altres organitzacions o associacions de treballadors en compliment amb les regulacions nacionals i internacionals.

9. SEGURETAT, SALUT I MEDI AMBIENT


MSCTV s’esforça per proporcionar a cadascun dels seus empleats un entorn de treball segur i saludable, en línia amb la regulació rellevant en aquesta àrea.
MSCTV té un ferm compromís de proporcionar un lloc de treball segur i saludable tant per als seus empleats com per a les persones que visiten les seues instal·lacions. Aquests compromisos només poden dur-se a terme amb la sensibilització i cooperació de tots els empleats, els qui tenen la responsabilitat de seguir els procediments operatius de manera segura, vetlar per la seua salut i la dels seus companys, mantindre i utilitzar sistemes del control de la pol·lució viables, i seguir els procediments de seguretat i salut apropiats per al tractament de productes de deixalla i contaminants.
És política de MSCTV complir tant amb la lletra com amb l’esperit de totes les normes aplicables en seguretat i medi ambient, i desenvolupar una actitud de cooperació en relació amb inspeccions i oficials de les agències rellevants. Els empleats han de reportar als seus responsables qualsevol condició en el seu entorn que perceben com a insegura, malsana o perillosa.
Està prohibit l’ús de substàncies tòxiques, addictives o il·legals en el treball i en les instal·lacions de MSCTV. L’ús d’aquestes substàncies fora del treball també pot ser susceptible d’accions correctives per part de l’empresa si el seu ús comporta un minvament de l’acompliment del treball, afecta a la reputació de MSCTV o posa en perill la salut o seguretat d’altres persones.

10. SUBORN I CORRUPCIÓ


La nostra matriu TIL està compromesa a dur a terme el seu negoci d’una manera ètica i honesta i compleix amb totes les lleis i regulacions anti suborn i anticorrupció en les seues operacions a tot el món.
MSCTV prohibeix qualsevol forma de suborn o corrupció, per a benefici o rebut de qualsevol tercera part, pública o privada. Cap director o empleat deurà, directament o indirectament, prometre, autoritzar, oferir o pagar qualsevol cosa de valor (incloent regals, viatges, hospitalitat, donacions caritatives i ocupació) a qualsevol funcionari del govern o a qualsevol altra part, amb l’objectiu d’obtindre o retindre negocis o obtindre qualsevol altre avantatge de manera indeguda. Pagaments indeguts no es poden realitzar ni directa ni indirectament. Els empleats o directors no han de realitzar, autoritzar o facilitar un pagament si creuen probable que es produïsca un suborn.

Per funcionaris del govern s’entén:

• persones ocupades o en representació d’un agent de qualsevol organisme o entitat dels governs nacionals, estatals o municipals de qualsevol país.
• persones ocupades o en representació d’un agent de qualsevol partit polític o organització de campanya política.
• candidats polítics.
• persones ocupades o en representació d’un agent de qualsevol organització internacional pública (com el Banc Mundial o les Nacions Unides).
• Els empleats de qualsevol empresa comercial propietat del govern o controlats pel govern i
• Membres de la família de qualsevol de les persones identificades a dalt.

Un element de valor ha de ser entés en termes generals i pot incloure, per exemple, diners en efectiu, regals, regals a familiars, targetes regale, viatges, menjars, allotjament, entreteniment, préstecs, condonació d’un deute, favors personals, contribucions polítiques i caritatives, oportunitats de negoci, ocupació i atenció mèdica.

MSCTV prohibeix pagaments de facilitació fins i tot mínims a funcionaris del govern per a assegurar la realització de funcions administratives rutinàries. Partint de la base que els pagaments de facilitació són sovint il·legals al país en el qual es duu a terme, la política de MSCTV consisteix a evitar aquests pagaments excepte quan la salut i la seguretat d’un empleat estan en joc. Qualsevol pagament de facilitació ha de ser primer aprovat pel CCO, excepte si la salut o la seguretat d’un empleat està en risc, i en aquest cas el pagament de facilitació ha de notificar-se al CCO tan prompte com siga possible després que el pagament s’haja efectuat.

El compromís de MSCTV amb les lleis d’anticorrupció s’estén a les activitats dels seus agents, representants i socis de negocis. Directors i empleats han d’evitar qualsevol situació que involucre a un tercer i que poguera conduir a una violació de les lleis d’anticorrupció aplicables. MSCTV durà a terme mesures anticorrupció amb la deguda diligència i buscarà garanties del compliment de les lleis aplicables contra la corrupció. Es requerirà aprovació prèvia per part del CCO quan s’utilitze a qualsevol agent per a interaccionar amb un oficial de govern en nom de MSCTV.

MSCTV ha de mantindre un registre de tots els pagaments i compensacions que es duguen a terme dins del termini i en la forma escaient correcta. Està prohibit qualsevol registre fals, enganyós, incomplet, inexacte o artificial en els llibres i registres. No poden ser utilitzats els fons personals per a dur a terme el que prohibisca les polítiques de MSCTV.

11. REGALS I HOSPITALITAT PER Als FUNCIONARIS DEL GOVERN, ELS CANDIDATS I ELS PARTITS POLÍTICS


En alguns llocs pot ser costum donar regals a funcionaris del govern o socis amb els qui MSCTV opera. Els empleats o directors poden donar un xicotet regal si: (1) no és efectiu o equivalent d’efectiu; (2) no s’ofereix a canvi o com recompensa per qualsevol acció o falta d’acció; (3) està permés per les lleis locals i les polítiques del destinatari;
(4) els costums locals ho permeten; i (5) es presenta amb completa transparència i es registra degudament. Els empleats i directors han d’obtindre permís per escrit abans d’oferir un regal el valor del qual siga més de 100 euros. Requerirà també autorització prèvia per escrit del CCO els regals a funcionaris del govern. MSCTV permetrà de manera excepcional regals de xicotet valor a funcionaris del govern, i l’aprovació serà donada només si el valor global de la despesa no indica que està destinat a influenciar indegudament a un funcionari. MSCTV podrà pagar les despeses de viatge i manutenció d’un funcionari o d’un soci quan aquestes despeses estan relacionats amb la promoció de productes o serveis de MSCTV o la signatura d’un contracte. Les despeses de viatges i manutenció han de ser d’un valor raonable en línia amb els nivells locals. El personal de MSCTV haurà de ser present en qualsevol recepció empresarial. Els viatges no inclouen viatges a destinacions no comercials.
MSCTV no pagarà les despeses de viatge de familiars o amics. Es requereix aprovació per escrit per a totes les despeses de viatges i manutenció de funcionaris.
Qualsevol regal i hospitalitat (restaurants i hotels) proporcionat per MSCTV als funcionaris del govern i socis ha de ser registrat adequadament, incloent una descripció del regal, identificació del destinatari i evidència de la deguda autorització.

12. DONACIONS


Els directors i empleats no poden fer donacions polítiques o de beneficència (incloent patrocinis), ja siga en el seu propi nom o en nom de MSCTV, per a obtindre o retindre negocis o qualsevol altre avantatge inapropiat. Qualsevol contribució o patrocini polític o caritatiu ha de realitzar-se sota el paraigua de la llei local, així com fer-se de bona fe i estar autoritzat sota els termes d’aquest Codi.
Els directors i empleats han d’obtindre l’aprovació prèvia per escrit del CCO abans de dur a terme aquest tipus de contribució en nom de MSCTV. Si existeix una connexió coneguda entre un funcionari del govern i l’organització a la qual es pretén realitzar una contribució, aquesta ha d’identificar-se. Per a totes les donacions caritatives, MSCTV requereix els següents passos:
En primer lloc, el beneficiari d’una donació ha de presentar una carta de petició al CCO de MSCTV, explicant el motiu de la sol·licitud i l’ús proposat de la donació. Aquesta carta ha de ser signada per un representant legal del beneficiari amb un annex que mostre prova oficial d’aquesta representació. La carta de sol·licitud ha d’especificar el compte del banc beneficiari per a donacions monetàries.
El CCO de MSCTV examinarà la sol·licitud per a determinar si compleix amb les lleis aplicables i amb les polítiques de MSCTV. El CCO de MSCTV presentarà totes les sol·licituds apropiades al Consell de Direcció juntament amb un Memoràndum destacant per què aquesta donació casa amb els objectius caritatius de la companyia i confirmant que la donació compleix amb les lleis aplicables i les polítiques de MSCTV.
Després d’examinar els documents esmentats a dalt, el Consell de Direcció passarà una resolució declarant si s’aprova o no la sol·licitud de donació. En el cas que la donació siga aprovada, es requerirà d’un legítim representant de l’empresa beneficiària, una declaració signada de la recepció dels fons.

13. ELS CONFLICTES D’INTERÉS


Existeix un conflicte d’interessos quan un empleat o director, que realitza negocis per a o en nom de MSCTV, té interessos privats que poden interferir amb els interessos de MSCTV, de tal manera que cree un risc que les seues decisions estiguen indegudament influenciades o alteren l’acompliment de la seua funcions en nom de MSCTV o danyen la reputació de l’empresa. Per exemple, un conflicte d’interessos es presenta quan un empleat participa en una transacció de negocis amb un tercer en la qual l’empleat o familiar pròxim té un interés financer o personal (per exemple, com a amo, accionista, membre de la Junta, oficial, empleat o Consultor). Quan puga donar-se tal conflicte d’interessos, fins i tot si és només en aparença, l’empleat ha de notificar-lo al seu responsable immediat per a determinar si l’empleat no ha de participar en aquestes activitats, preservant per tant els interessos de l’empresa.

14. REGALS, HOSPITALITAT I ALTRES BENEFICIS REBUTS DE TERCERS


Els empleats no han d’acceptar regals, viatges, menjars o altres beneficis de tercers que puguen afectar la seua objectivitat i el seu judici professional. S’entén com a valor orientatiu, un regal màxim de 100 euros. Aquells regals, hospitalitat o altres beneficis que el receptor considere un suborn han de ser rebutjats i reportats al CCO. Està prohibit rebre regals luxosos o cars o hospitalitat. MSCTV solament permet als empleats acceptar regals ocasionals de modest valor, i informar de cadascun d’ells al CCO. Si el CCO determina que el benefici rebut crea un risc significatiu que poguera afectar l’objectivitat i al judici professional de l’empleat, aquest benefici ha de ser transferit a el Departament de recursos humans per al seu ús compartit o distribució.

15. EL BLANQUEIG DE DINERS


El blanqueig de diners és l’acte de disfressar l’origen dels guanys d’un delicte. Les autoritats policials prenen el blanqueig de diners molt de debò perquè permet dur a terme altres delictes greus i està estretament vinculat al finançament del terrorisme. Els empleats tenen estrictament prohibit participar o facilitar qualsevol transacció el propòsit de la qual siga ocultar l’origen dels fons. Els empleats hauran de realitzar només activitats de negocis legítims i no acceptar ni manejar diners en efectiu o altres actius que puguen donar lloc a sospites que tenen com a origen una acció delictiva.

16. PRÀCTIQUES COMPETITIVES


La naturalesa global del negoci de MSCTV obliga l’empresa a competir en diferents mercats dels quals la majoria estan regulats per les lleis de competència (a vegades també denominades “antimonopoli”). Aquestes lleis regulen l’equitat de la competència de les organitzacions en les relacions amb els competidors, clients i proveïdors. MSCTV té una estricta política de competir de manera justa i complint amb les lleis aplicables en qualsevol moment, independentment de la ubicació. Encara que les lleis de competència són diferents, en MSCTV, els seus empleats i directors, no deuen sota cap circumstància incórrer en qualsevol de les següents pràctiques:

• Fixació de preus i lloguers
• Discriminar proveïdors o clients sense justificació objectiva
• Arribar a acords amb competidors per a dividir el mercat en el qual operen mitjançant el repartiment de territoris o mercats, o limitant la producció o la disponibilitat del producte.
• Condicionar la venda d’un producte o servei a la venda d’un altre producte o servei no desitjat; i
• Condicionar la venda o compra de productes o serveis sota el requisit que el venedor o comprador no faça negoci amb competidors.

Cada empleat i director, ha de respectar els drets i el tracte just amb clients, socis, proveïdors, competidors i amb altres empleats de MSCTV. Cap empleat o director ha d’aprofitar-se de manera injusta de qualsevol persona o organització a través de la manipulació, ocultació, abús d’informació privilegiada o malversada, distorsió de fets materials o qualsevol altra pràctica de tracte injust de manera intencionada. Pel fet que les lleis de competència no són idèntiques en tots els països, és important que cada empleat consulte al CCO quan tinga dubtes respecte a si una conducta poguera infringir les lleis de competència.

17. COM REPORTAR INCOMPLIMENTS, PREOCUPACIONS I QUEIXES


17.1 ACTIVITATS INADEQUADES


S’entén per activitat inadequada qualsevol activitat que es duu a terme en l’acompliment d’un treball oficial de MSCTV, estiga o no aqueixa acció dins del rang de treball de l’empleat o director, i que pot afectar negativament a MSCTV i/o que infringisca la regulació aplicable. Això pot incloure però no limitar-se a , la corrupció, malversació, suborn, robatori de la propietat de MSCTV, reclamacions fraudulentes, frau, coacció, prossecució maliciosa, ús indegut de la propietat de MSCTV, omissió intencionada de dur a terme una obligació, o conducta que implique una conducta inapropiada, o incompetent o violació del codi o qualsevol política i procediment de MSCTV. Es considera també inapropiat prendre represàlies contra aquells empleats que manifesten la seua preocupació, així com no reportar activitats indegudes d’uns altres.

17.2 REVELACIÓ PROTEGIDA


Es pot revelar informació protegida sempre que es faça de bona fe per a intentar evidenciar (1) una activitat inapropiada o (2) una condició que pot de manera significativa amenaçar la salut o la seguretat dels empleats o persones externes si aquesta revelació es fa amb el propòsit de remeiar-lo.

17.3 INFORMANT


La persona o entitat que revela informació protegida es coneix normalment com a informant. Els informants poden ser un empleat de MSCTV, els sol·licitants d’ocupació, els proveïdors, contractistes o el públic en general. El paper de l’informant és simplement reportar. No participen ni en la investigació ni en la cerca de fets ni determinen les accions correctives o de remei que es puguen activar.

17.4 DEFENSOR DE L’EMPLEAT


El Defensor de l’empleat és la persona designada per MSCTV amb responsabilitat de rebre informes sobre les denúncies de presumptes activitats inadequades. El CCO actua com a defensor de l’empleat.

17.5 OBERTURA D’UNA RECLAMACIÓ


Poden sorgir dubtes o sospites que es duen a terme activitats inapropiades per part d’empleats, directors, auditors externs i interns, agències de regulació, clients, venedors, proveïdors, o qualsevol altra part.
Tots els empleats i directors tenen l’obligació d’informar immediatament de qualsevol preocupació sobre la possible violació del codi o les lleis aplicables al CCO.
MSCTV anima que s’informe per escrit de qualsevol al·legació de presumptes activitats incorrectes per a assegurar-se que hi ha un enteniment clar de les preocupacions plantejades. Si un informe es realitza per via oral, el CCO prepararà una minuta de la discussió i es registrarà degudament. Terceres persones podran contactar amb el CCO de MSCTV per a reportar qualsevol activitat indeguda on MSCTV estiguera implicada.
Tots els informes haurien de ser objectius i no especulatius o concloents i contindre tanta informació específica com siga possible per a permetre la correcta avaluació de la naturalesa, magnitud i urgència de la preocupació i els procediments d’investigació.
Es recomana que els informes es reporten al CCO, qui informarà el Consell de Direcció. Qualsevol informació facilitada en relació amb activitats inadequades constituirà informació protegida tal com es defineix per les lleis aplicables. Tant en la informació facilitada com la part que la reporta, gaudirà de tots els drets de protecció que contemplen les lleis aplicables. El CCO no divulgarà la identitat de l’informador llevat que obtinga el permís de l’informador per a fer-lo, o quan la divulgació siga requerida per la llei. MSCTV es pren molt de debò les possibles violacions i investigarà cada denúncia. Qualsevol violació de les lleis aplicables o política de MSCTV poden conduir a accions disciplinàries, accions judicials o terminació d’una relació contractual amb MSCTV.
Qualsevol violació confirmada serà registrada pel CCO i notificada al Consell de Direcció. El CCO serà responsable d’identificar la causa de la violació i recomanar mesures per a garantir que aquesta violació no torne a ocórrer.