MOVES 2019 – AJUDES INFRAESTRUCTURES DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS MOVESI

1. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L’ACTUACIÓ

Instal·lació de 4 carregadors *semirrápidos de *22kW del fabricant *POWER *ELECTRONICS dues connectors femella tipus 2 segons EN 62196-2 per carregador de *3x32A per presa (en corrent altern). Manera de càrrega 3 per a tots els carregadors segons EN 61851-1. El temps de recàrrega estimat dels vehicles és d’entre 2 i 4 hores segons fabricant del vehicle i característiques de les bateries. Pel nombre de preses que hi haurà disponibles, es podran recarregar simultàniament un total de 8 vehicles elèctrics. Els carregadors de vehicles estaran dotats d’un comptador trifàsic amb certificació *MID classe B segons EN 50470-3 per connector perquè l’usuari puga utilitzar una APP com a sistema de pagament. Així mateix es comptarà amb la plataforma de gestió per al control de l’ús i consum de cadascun dels carregadors. El protocol de comunicació dels carregadors serà l’OCPP1.6 i l’activació dels carregadors es realitzarà a través d’una targeta *RFID.
La instal·lació es farà conforme el que s’estableix en el *REBT en la *ITC-*BT-52 segons l’esquema de connexió 4.b de la mateixa *ITC i s’instal·larà un *SPL a la *LGA del centre de transformació per a poder dimensionar la instal·lació dels carregadors de vehicles elèctrics amb un factor de simultaneïtat del 30% tal com s’indica en el propi reglament electrotècnic de baixa tensió.

2. UBICACIÓ DELS PUNTS DE RECÀRREGA

3. ESTALVI D’ENERGIA I REDUCCIÓ D’EMISSIONS DE CO₂

Amb la instal·lació d’aquests equips esperem, una reducció de 77,84 *tep/any, i 213,68 *tCO2/any

4. *INVERSION I AJUDES

La instal·lació d’aquests punts de recàrrega de V.E. ha requerit d’una inversió de 28.997 , la qual ha sigut secundat dins de les ajudes per a la implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics i sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques dins del programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (*MOVES), amb càrrec al pressupost de l’exercici 2019. (Programa *MOVES-Infraestructura Comunitat Valenciana) amb un màxim de 11.484 €

Desenvolupament d’un sistema de verificació preventiva portàtil de desgast de corrioles in-situ

MSC Terminal València S.A.O desenvolupa un projecte d’I+D+i orientat al control de desgast de les corrioles, en col·laboració amb l’Institut Tecnològic de l’Energia (ITE) que proposa la investigació en el disseny i desenvolupament d’un sistema portàtil que permeta realitzar les accions de mesura orientades a la inspecció de desgast sobre les corrioles situades en els diferents béns d’equip de les terminals portuàries.

Dins d’aquesta línia de treball el projecte es persegueix l’obtenció d’un sistema robust i fiable que substituïsca a la inspecció manual de les corrioles mitjançant comparació amb patrons coneguts (galgues), per un mètode quantitatiu que permeta registrar l’evolució del desgast o aparició de defectes significatius en aquest element. Es pretén cobrir les deficiències del mercat en quan als sistemes de mesura de desgast de corrioles automatitzats, que puguen cobrir la necessitats en aquest sentit, amb capacitat d’adaptar-se al rang de grandària específica de les corrioles usades en el terminal MSC València possibilitant a més la realització de les mesures in-situ en les grues.

El projecte és finançat per el “Programa de Recerca i desenvolupament Tecnològic 2010-2011” per a grans empreses de l’IMPIVA a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc de 2 anys de duració, amb expedient IMIDTF/2010/288.

Com a objectiu específic de la primera fase de desenvolupament contemplada en la primera anualitat, es pretén establir la millor solució, que busque un equilibri entre cost de la solució i beneficis associats a l’hora de resoldre la problemàtica anteriorment citada, realitzant un acostament seqüencial començant per les solucions més complexes i que podrien proporcionen més informació com els sistemes de traçat de perfil basats en equips purament òptics làser o equips de visió artificial.

Transformació RTG

El Projecte Consisteix en la transformació dels RTG, una conversió de la tradicional
maquinària amb un motor de combustible fòssils, a una màquina per al moviment
de contenidors més respectuosa amb el medi ambient “E-RTG”, en dotar-lo d’un
sistema capaç de contactar-se a la xarxa elèctrica, aconseguint un estalvi i disminució
d’emissions de CO₂ considerables respecte a la situació actual.

El nou sistema instal·lat en la màquina, s’alimenta de la xarxa elèctrica a través de
una instal·lació de conductors elèctrics (tipus catenària) situats en els blocs de
contenidors.

El sistema instal·lat gràcies al seu sistema “drive in” permet la connexió/desconnexió
de la maquina automàticament en entrar a treballar en els blocs de contenidors.
El generador dièsel de la maquina no s’ha desmuntat per a permetre els
movimientos entre bloques.

La unitat “drive in” s’ha instal·lat al costat del generador dièsel davall de la biga portal.

Aquests acobles/desacobles són monitorats i protegits per una sèrie circuits de
control de seguretat i sensors. L’activació de les unitats de moviment
horitzontal, vertical i carro són controlats per motors elèctrics independents.
Tots els processos són controlats per un PLC.

Aquesta nova instal·lació de control s’instal·la a l’interior d’un armari refrigerat
d’acer inoxidable, accessible al costat de l’habitació elèctrica.

Tots aquests nous equips s’afegiran al sistema de monitoratge i diagnòstic
de la maquina (CMS).

Amb els següents Resultats:
Energia consumida abans i després de l’actuació (tep/any)

 • Energia consumida abans de l’actuació = 371,10 tep/any
 • Energia consumida després de l’actuació = 193,59 tep/any

Estalvi d’energia final (tep/any) i primària (tep/any)1 i equivalent en euros

 • Estalvie energia final = 269,60 tep/any
 • Estalvie energia primària = 177,51 tep/any
 • Estalvi econòmic = 122.883,09 €

Reducció de les emissions de CO₂ associades a les propostes.

 • Reducció emissions de CO₂ associades = 392,16 tCO2/any

Adquisició E-RTG

El Projecte Consisteix en la La adquisició dels E-RTG que hem introduït
consisteix en la millora i conversió de la tradicional maquinària amb un motor de
combustible fòssils, a una màquina, per al moviment de contenidors, més
respectuosa amb el medi ambient “E-RTG” en dotar-lo d’un sistema capaç de
contactar-se a la xarxa elèctrica.

El nou sistema instal·lat en la màquina, s’alimenta de la xarxa elèctrica a través de
una instal·lació de conductors elèctrics (tipus catenària) situats en els blocs de
contenidors.

El sistema instal·lat gràcies al seu sistema “*drive *in” permet la connexió/desconnexió
de la maquina automàticament en entrar a treballar en els blocs de contenidors.
El generador dièsel de la maquina no s’ha desmuntat per a permetre els
moviments entre blocs (veure diagrama elèctric adjunt).

La unitat “*drive *in” s’ha instal·lat al costat del generador dièsel davall de la biga portal.

Aquests acobles/desacobles són monitorats i protegits per una sèrie circuits de
control de seguretat i sensors. L’activació de les unitats de moviment
horitzontal, vertical i carro són controlats per motors elèctrics independents.
Tots els processos són controlats per un PLC.

Aquesta nova instal·lació de control s’instal·la a l’interior d’un armari refrigerat
d’acer inoxidable, accessible al costat de l’habitació elèctrica.

Aquestes màquines així mateix disposen de Motor dièsel del tipus fuel saver, que permet
la reducció de les rpm de manera automàtica quan la maquina aquesta inactiva, quan
no treballa en manera elèctrica, ús exclusiu fora de zona de magatzematge,
aproximadament un 10% del temps de funcionament.

Així mateix s’han substituït les lluminàries de tecnologia tradicional per model de
tipus LED amb apagat automàtic.

Amb això s’aconsegueix un estalvi estimat de fins al 30%.

Amb els següents Resultats:
Energia consumida abans i després de l’actuació (tep/any)

 • Energia consumida abans de l’actuació = 371,10 tep/any

Estalvi d’energia final (tep/any) i primària (tep/any)1 i equivalent en euros

 • Estalvie energia final = 269,60 tep/any
 • Estalvie energia primària = 177,51 tep/any
 • Estalvi econòmic = 122.883,09 €

Reducció de les emissions de CO₂ associades a les propostes.

 • Reducció emissions de CO₂ associades = 392,16 tCO2/any

Implantació de sistema d’energia elèctrica per a alimentació de grues pòrtic

Amb data 29 de desembre de 2017, la Presidència de l’IVACE ha dictat resolució per la qual s’ha aprovat la concessió de la següent ajuda:

CONVOCATÒRIA: RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2017, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes en matèria d’eficiència energètica en la indústria i en els edificis del sector terciari, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2017. (DOGV núm. 8049, de 26.05.2017).

EXPEDIENT: E4IN12/2017/11

PROGRAMA: ESTALVI I EFICIÈNCIA *ENERGETICA EN LA INDÚSTRIA 2017

ACTUACIÓ: INVERSIONS EN MESURES D’ESTALVI DE *ENERGIA (IN12).

PROJECTE SUBVENCIONAT: IMPLANTACIO DE SISTEMA D’ENERGIA ELECTRICA PER A ALIMENTACIO DE GRUES PORTIC TIPUS RTG (6UD) EN TERMINAL MARITIMA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA. (ELECTRIFICACIÓ DE MAQUINÀRIA DIÈSEL).

BENEFICIARI: MSC TERMINAL VALENCIA SA

SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 178.075,71€

ANNEX

A continuació s’indiquen les condicions generals de concessió de l’ajuda i que constitueixen el DECA (Document que Estableix les Condicions de l’Ajuda), previst en l’article 125.3 c) del Reglament (UE) Núm. 1303/2013 (d’ara en avant RDC) en el marc del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (d’ara en avant POCV):

1. El projecte haurà d’executar-se de conformitat amb el que s’estableix en les bases reguladores, en la convocatòria, en la memòria tècnica presentada per l’entitat beneficiària, en la notificació de la resolució de concessió i en les Instruccions de Justificació. L’import objecte d’ajuda, l’aportació pública concedida i el termini per a la justificació del projecte són els recollits en la notificació de concessió.

2. Amb l’acceptació tàcita de l’ajuda, l’entitat beneficiària:

 • reconeix disposar de capacitat administrativa, financera i operativa suficient per a complir les condicions d’aquesta.
 • s’obliga a mantindre un comportament antifrau en el seu àmbit de gestió i a col·laborar amb qualsevol Administració per a evitar comportaments fraudulents en la societat (doble finançament, falsificacions, contractació falsejada, licitacions col·lusòries, conflicte d’interessos, manipulació d’ofertes, fraccionament de la despesa, etc.).
 • s’obliga a custodiar la documentació acreditativa de l’execució i la vinculada al projecte fins hui que li serà comunicada per l’IVACE quan realitze la verificació final d’aquest, de manera que es mantinga la pista d’auditoria segons el que es disposa en l’article 125.4 i 140 del RDC i en legislació en matèria de subvencions i ajudes d’estat.
 • s’obliga a portar un sistema de comptabilitat aparte o assignar un codi comptable adequat a totes les transaccions relacionades amb el projecte.

3. Els requisits específics del resultat que es persegueix amb el projecte hauran d’ajustar-se a l’indicat en la memòria tècnica presentada per l’entitat beneficiària; el pla financer i el calendari d’execució hauran de respectar igualment l’especificat en aquesta, si bé amb les especificacions de costos subvencionables i terminis indicats en la notificació de la resolució de concessió.

4. L’ajuda concedida està dirigida a “afavorir el passe a una economia baixa en carboni en tots els sectors” (OT 4_ POCV 2014-2020) mitjançant projectes d’estalvi i eficiència energètica en el sector de la indústria i l’edificació i sistemes de gestió energètica (OE 4.2.1).

Entre els indicadors plantejats per a l’avaluació d’aquests objectius es troba el següent:

 • Reducció del consum d’energia final en infraestructures públiques o empreses (ktep/any) (E001)

Aquestes dades haurà de consignar-los en els apartats establits a aquest efecte en l’informe final de resultats i/o seran explotats per l’IVACE sobre la base de la informació facilitada.

5. Com a entitat beneficiària de l’ajuda, quedarà subjecta a les obligacions sobre informació i publicitat segons l’article 115 i Annex XII del RDC. Aquestes obligacions s’expliquen en les Instruccions de Justificació. Així mateix el projecte subvencionat serà inclòs en la llista d’operacions publicada conforme al que es preveu en article 115.2 del RDC i en la Base de dades Nacional de Subvencions.

Projecte canvie de refrigeradora

Amb l’únic objectiu de reduir el consum energètic de la instal·lació i aconseguir d’aquest millorar el rendiment de la instal·lació en el seu conjunt, s’ha decidisc realitzar la següent actuació:

Instal·lar un sistema format per una refrigeradora d’aigua tipus bomba de calor amb les mateixes característiques i mateix fabricadora, però actualitzada tecnològicament a les exigències de funcionament, sent per tant la substitució de l’element existent per l’adoptat de major simplicitat quant a connexions hidràuliques i elèctriques, i sent més eficient respecte a l’element a substituir quant a generació de fred i calor simultanege es refereix; Respecte al sistema de bombament, format actualment per un grup de bomba dual per a circuit de fred i per a mòdul de calor i recuperació, es proposa l’addició de variadors de freqüència per a tots dos elements de bombament, augmentant també d’aquesta manera l’eficiència energètica del sistema; Respecte a la xarxa hidràulica, es manté com a tal, comprovant punts deteriorats per l’ús i substituint on es considere preceptiu, amb els seus corresponents suports i accessoris.

Segons els càlculs corresponents, obtindríem els següents resultats tal com a continuació es detalla :

Estalvi d’energia final (KWH) i primària (KWH) i el seu equivalent en euros

 • Estalvie Energia final (kWh): 475.674 kWh
 • Estalvie Energia primària (kWh): 1.003.672,14 kWh
 • Estalvi econòmic (€/año): 49.946,20 €

Reduccions de les emissions de CO₂ associades

 • Reducció Emissions CO₂ anuals: 84.669,97 kg CO2