Desenvolupament d’un sistema de verificació preventiva portàtil de desgast de corrioles in-situ

MSC Terminal València S.A.O desenvolupa un projecte d’I+D+i orientat al control de desgast de les corrioles, en col·laboració amb l’Institut Tecnològic de l’Energia (ITE) que proposa la investigació en el disseny i desenvolupament d’un sistema portàtil que permeta realitzar les accions de mesura orientades a la inspecció de desgast sobre les corrioles situades en els diferents béns d’equip de les terminals portuàries.

Dins d’aquesta línia de treball el projecte es persegueix l’obtenció d’un sistema robust i fiable que substituïsca a la inspecció manual de les corrioles mitjançant comparació amb patrons coneguts (galgues), per un mètode quantitatiu que permeta registrar l’evolució del desgast o aparició de defectes significatius en aquest element. Es pretén cobrir les deficiències del mercat en quan als sistemes de mesura de desgast de corrioles automatitzats, que puguen cobrir la necessitats en aquest sentit, amb capacitat d’adaptar-se al rang de grandària específica de les corrioles usades en el terminal MSC València possibilitant a més la realització de les mesures in-situ en les grues.

El projecte és finançat per el “Programa de Recerca i desenvolupament Tecnològic 2010-2011” per a grans empreses de l’IMPIVA a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc de 2 anys de duració, amb expedient IMIDTF/2010/288.

Com a objectiu específic de la primera fase de desenvolupament contemplada en la primera anualitat, es pretén establir la millor solució, que busque un equilibri entre cost de la solució i beneficis associats a l’hora de resoldre la problemàtica anteriorment citada, realitzant un acostament seqüencial començant per les solucions més complexes i que podrien proporcionen més informació com els sistemes de traçat de perfil basats en equips purament òptics làser o equips de visió artificial.