Implantació de sistema d’energia elèctrica per a alimentació de grues pòrtic

Amb data 29 de desembre de 2017, la Presidència de l’IVACE ha dictat resolució per la qual s’ha aprovat la concessió de la següent ajuda:

CONVOCATÒRIA: RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2017, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes en matèria d’eficiència energètica en la indústria i en els edificis del sector terciari, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2017. (DOGV núm. 8049, de 26.05.2017).

EXPEDIENT: E4IN12/2017/11

PROGRAMA: ESTALVI I EFICIÈNCIA *ENERGETICA EN LA INDÚSTRIA 2017

ACTUACIÓ: INVERSIONS EN MESURES D’ESTALVI DE *ENERGIA (IN12).

PROJECTE SUBVENCIONAT: IMPLANTACIO DE SISTEMA D’ENERGIA ELECTRICA PER A ALIMENTACIO DE GRUES PORTIC TIPUS RTG (6UD) EN TERMINAL MARITIMA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA. (ELECTRIFICACIÓ DE MAQUINÀRIA DIÈSEL).

BENEFICIARI: MSC TERMINAL VALENCIA SA

SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 178.075,71€

ANNEX

A continuació s’indiquen les condicions generals de concessió de l’ajuda i que constitueixen el DECA (Document que Estableix les Condicions de l’Ajuda), previst en l’article 125.3 c) del Reglament (UE) Núm. 1303/2013 (d’ara en avant RDC) en el marc del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (d’ara en avant POCV):

1. El projecte haurà d’executar-se de conformitat amb el que s’estableix en les bases reguladores, en la convocatòria, en la memòria tècnica presentada per l’entitat beneficiària, en la notificació de la resolució de concessió i en les Instruccions de Justificació. L’import objecte d’ajuda, l’aportació pública concedida i el termini per a la justificació del projecte són els recollits en la notificació de concessió.

2. Amb l’acceptació tàcita de l’ajuda, l’entitat beneficiària:

  • reconeix disposar de capacitat administrativa, financera i operativa suficient per a complir les condicions d’aquesta.
  • s’obliga a mantindre un comportament antifrau en el seu àmbit de gestió i a col·laborar amb qualsevol Administració per a evitar comportaments fraudulents en la societat (doble finançament, falsificacions, contractació falsejada, licitacions col·lusòries, conflicte d’interessos, manipulació d’ofertes, fraccionament de la despesa, etc.).
  • s’obliga a custodiar la documentació acreditativa de l’execució i la vinculada al projecte fins hui que li serà comunicada per l’IVACE quan realitze la verificació final d’aquest, de manera que es mantinga la pista d’auditoria segons el que es disposa en l’article 125.4 i 140 del RDC i en legislació en matèria de subvencions i ajudes d’estat.
  • s’obliga a portar un sistema de comptabilitat aparte o assignar un codi comptable adequat a totes les transaccions relacionades amb el projecte.

3. Els requisits específics del resultat que es persegueix amb el projecte hauran d’ajustar-se a l’indicat en la memòria tècnica presentada per l’entitat beneficiària; el pla financer i el calendari d’execució hauran de respectar igualment l’especificat en aquesta, si bé amb les especificacions de costos subvencionables i terminis indicats en la notificació de la resolució de concessió.

4. L’ajuda concedida està dirigida a “afavorir el passe a una economia baixa en carboni en tots els sectors” (OT 4_ POCV 2014-2020) mitjançant projectes d’estalvi i eficiència energètica en el sector de la indústria i l’edificació i sistemes de gestió energètica (OE 4.2.1).

Entre els indicadors plantejats per a l’avaluació d’aquests objectius es troba el següent:

  • Reducció del consum d’energia final en infraestructures públiques o empreses (ktep/any) (E001)

Aquestes dades haurà de consignar-los en els apartats establits a aquest efecte en l’informe final de resultats i/o seran explotats per l’IVACE sobre la base de la informació facilitada.

5. Com a entitat beneficiària de l’ajuda, quedarà subjecta a les obligacions sobre informació i publicitat segons l’article 115 i Annex XII del RDC. Aquestes obligacions s’expliquen en les Instruccions de Justificació. Així mateix el projecte subvencionat serà inclòs en la llista d’operacions publicada conforme al que es preveu en article 115.2 del RDC i en la Base de dades Nacional de Subvencions.