Qualitat i Medi Ambient

Qualitat i Medi Ambient

MSC Terminal València ha de prestar serveis portuaris i logístics amb un nivell de qualitat i respecte pel medi ambient que els faça sostenibles i adequats a les necessitats dels seus clients.

Per a això, estableix una política de qualitat i medi ambient coherent amb el seu àmbit de competència, que garantisques la satisfacció dels clients mitjançant la utilització de processos adequats, fiables, eficaços i sostenibles, i l’aplicació de millores contínues en tota l’organització, amb l’objectiu d’aconseguir l’excel·lència operativa.

MSC Terminal València ha optat per la implantació d'un Sistema de Gestió Mediambiental amb la finalitat d'integrar la protecció del medi ambient en el desenvolupament de la seua gestió general.

MSC Terminal València disposa de Certificació del Sistema de Gestió Mediambiental d’acord amb la norma UNE EN ISO 14001:2015, i és Usuari de la Marca de Garantia del Port de València.

MSC Terminal València S.A. conscient de l’impacte ambiental de les seues activitats carrega i descàrrega de contenidors i les seues activitats complementàries, ha optat per la implantació d’un Sistema de Gestió Mediambiental amb la finalitat d’integrar la protecció del medi ambient en el desenvolupament de la seua gestió general.

Per aquest motiu MSC Terminal València S. a. es compromet a:

 • Operar en el marc de la legislació aplicable a les seues funcions i complir aquells altres requisits que provinguen d’acords voluntaris.
 • Previndre, controlar i minimitzar l’impacte ambiental de les seues activitats directes i indirectes mitjançant l’aplicació de mesures organitzatives i tecnològiques que siguen adequades i viables, en el marc de la seua competència.
 • Conéixer i satisfer els requisits i expectatives dels grups d’interés, per a assegurar la sostenibilitat dels serveis prestats.
 • Assignar recursos humans, tecnològics i financers per a aconseguir els objectius i metes ambientals establits.
 • Facilitar una adequada formació i sensibilització al personal que afavorisca el desenvolupament de la present política.
 • Analitzar i avaluar sistemàtica i periòdicament les activitats, productes i serveis de l’empresa que puguen interactuar amb el medi ambient.
 • Racionalizar el consumo de recursos naturales y energía.
 • Previndre i minimitzar les emissions, els abocaments, els residus, el soroll i la contaminació dels recursos naturals generats com a conseqüència de la seua activitat.
 • Sensibilitzar, en qüestions de medi ambient, a les empreses que presten els seus serveis en la Terminal.
 • Promoure que les bones pràctiques en matèria de medi ambient es traslladen als plans empresarial i laboral de totes les activitats directes o indirectes.
 • Complir amb els requisits del conveni de bones pràctiques mig ambientals subscrit amb l’Autoritat Portuària de València.

Així mateix, MSC Terminal València S. a. es compromet a revisar anualment les actuacions, els objectius i les metes mediambientals establits per a assegurar que són adequats.

Aquesta política serà feta pública, explicada i assumida per tots els integrants de MSC Terminal València, S.A. i actualitzada, a través d’un procés de millora contínua.